کانون اندیشه جوان

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید
  • 0
  • 12 دسامبر
  • 0

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید

نشست اول مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور محمد مهدی عباسی آغوی در کانون اندیشه جوان بررس