کانون اندیشه جوان

نشست اول: کاربردی سازی علوم انسانی

نشست اول: کاربردی سازی علوم انسانی
  • 0
  • 27 دسامبر
  • 0

نشست اول: کاربردی سازی علوم انسانی

نشست اول مجازی امتداد فلسفه با موضوع «کاربردی سازی علوم انسانی» با حضور سیدجواد میری در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.

نشست مجازی امتداد فلسفه
  • 0
  • 27 دسامبر
  • 0

نشست مجازی امتداد فلسفه

نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوعات «کاربردی سازی علوم انسانی» و «امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی» با حضور سیدجواد میری و