کانون اندیشه جوان

نشست جایگاه زن در اقتصاد ایران اسلامی

  • 0
  • ۲۳ تیر
  • 0

جایگاه زن در اقتصاد ایران اسلامی

با حضور خانم دکتر «سیده فاطمه مقیمی» و خانم دکتر «لیلاسادات زعفرانچی»