کانون اندیشه جوان

نشست دوم : امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه