کانون اندیشه جوان

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی
  • 0
  • 1 آگوست
  • 0

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی

در همین راستا قصد داریم تا سه ‌شنبه 12 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر علیرضا صدرا در نشستی مجازی تحت عنوان