کانون اندیشه جوان

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر
  • 0
  • 22 می
  • 0

نشست سوم : الزامات سیاست‌گذاری فرهنگی در نهاد شهر

در همین راستا قصد داریم تا سه شنبه 4 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای علیرضا نادعلی در نشستی مجازی تحت عنوان « الزاما

گفتگو های زنده سیاست شهر
  • 0
  • 22 می
  • 0

گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون چهار م