کانون اندیشه جوان

نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون امکان یا امتناع؟

نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟
  • 0
  • 2 اکتبر
  • 0

نشست سوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

در سال‌های اخیر مسأله تطبیق تاریخ با اکنون به موضوع پرمناقشه‌ای تبدیل شده و مخالفان و موافقانی پیدا کرده است. موافقان مع