کانون اندیشه جوان

نشست مجازی تاریخ و اکنون

نشست مجازی تاریخ و اکنون
  • 0
  • 2 اکتبر
  • 0

نشست مجازی تاریخ و اکنون

در سال‌های اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی، جریان‌های انقلابی به تاریخ اسلام توجه فراوانی نشان دادند. تاریخ اسلام به خص