کانون اندیشه جوان

نشست های تاریخ نگاری تشکل های دانشجویی

تاریخچه بسیج دانشجویی
  • 5
  • ۲۶ آذر
  • 0

تاریخچه بسیج دانشجویی

فیلم کامل گفتگوی زنده جلسه چهارم از سلسله نشست های تاریخ نگاری تشکل های دانشجویی با محوریت بسیج دانشجویی