کانون اندیشه جوان

نظام آموزشی

  • 0
  • ۲۶ خرداد
  • 0

نشست چالش های مهارت آموزی در نظام آموزشی دانشگاه محور

با حضور دکتر سید مجید حسینی برگزار می شود.