کانون اندیشه جوان

نکوداشت علمی و عملی

دشمن شناسی در دیدگاه مرحوم فرج نژاد یک رویکرد کاری بود
  • 0
  • 31 آگوست
  • 0

دشمن شناسی در دیدگاه مرحوم فرج نژاد یک رویکرد کاری بود

نکوداشت مقام علمی و عملی طلبه مجاهد محمدحسین فرج نژاد با حضور محمد جواد فرجنژاد، محمود حکمت نیا، عبدالحسین مشکانی و سعید