کانون اندیشه جوان

همایش بررسی و بازخوانی آراء و اندیشه‌های امام موسی صدر