کانون اندیشه جوان

هویت اسلامی

راه سوم «سیدجمال» برای حفظ هویت اسلامی در دوران مدرنیسم
  • 0
  • 10 مارس
  • 0

راه سوم «سیدجمال» برای حفظ هویت اسلامی در دوران مدرنیسم

صدرا با اشاره به مسئله همیشگی مسلمانان مبنی بر اینکه چگونه می‌توان در عصر جدید زندگی کرد بدون آنکه هویت مسلمانی را از دس