کانون اندیشه جوان

پرونده جنجالی

از بازخوانی یک پرونده جنجالی تا مأموریت غیر ممکن
  • 0
  • 10 نوامبر
  • 0

هیتلر ، استالین ، موسولینی و گنجشک هایی که جای قناری غالب کردند …

مرور تاریخ سیاسی ایران ، در طول فراز و نشیب این دوران ، به سبک کانون اندیشه جوان

از بازخوانی یک پرونده جنجالی تا مأموریت غیر ممکن
  • 0
  • 10 نوامبر
  • 0

از بازخوانی یک پرونده جنجالی تا مأموریت غیر ممکن

مرور تاریخ سیاسی ایران ، در طول فراز و نشیب این دوران ، به سبک کانون اندیشه جوان