کانون اندیشه جوان

پساکرونا

فیلم نشست های همایش مجازی
  • 0
  • ۱۵ تیر
  • 0

رمز گشایی از دوران پسا کرونا

اولین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پساکرونا»

گفتگوی اینستاگرامی با دکتر سید حسین رضوی پور
  • 0
  • ۲۵ خرداد
  • 0