کانون اندیشه جوان

کارل مارکس

لنین و آغاز شکل گیری کمونیست در روسیه
  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

لنین و آغاز شکل گیری کمونیست در روسیه

نشست دوم مجازی سایه های مارکس با موضوع «مارکسیسم در روسیه» با حضور جهانگیر کرمی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

زنده بودن تفکر و اندیشه مارکس در جهان مدرن و جوامع سرمایه داری
  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

زنده بودن تفکر و اندیشه مارکس در جهان مدرن و جوامع سرمایه داری

نشست اول مجازی سایه های مارکس با موضوع «خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس» با حضور سلمان فتوتیان در کانون اندیشه جوان