کانون اندیشه جوان

کارگاه روزنامه نگاری

  • 5
  • 25 دسامبر
  • 0

کارگاه روزنامه نگاری تلویزیونی

کانون اندیشه جوان در راستای افزایش و تقویت مهارت های لازم برای جوانان در حوزه های مختلف فرهنگی، قصد دارد در قالب مدرسه م