کانون اندیشه جوان

کالک در پله هفتادم

کالک در پله هفتادم
  • 0
  • 7 دسامبر
  • 0

کالک در پله هفتادم

بررسی موضوعات اندیشه ای و مسائل جاری کشور و دانشجویی از نگاه نمایندگان تشکل های دانشجویی آنهم در فضای تضارب آرا و گفتگو