کانون اندیشه جوان

کتاب زن و جایگاه ارزشی

  • 0
  • ۱۰ اردیبهشت
  • 0

تعیین جایگاه ارزشی زن ارتباط مستقیم با گوهر انسانیت و غایت زندگی او دارد

مصاحبه با حسام رضایی، نویسنده کتاب«زن و جایگاه ارزشی»