کانون اندیشه جوان

کتاب گفتگو با امروز

  • 0
  • 27 آوریل
  • 1

مدرنيته، روح و جان مايه اصليِ تاريخِ غرب مدرن است.

مصاحبه با دکتر شهریار زرشناس؛ نویسنده کتاب «گفتگو با امروز؛ تأملاتي درخصوص نسبت اقتصاد با فرهنگ و سياست»