کانون اندیشه جوان

کرونا تشکل ها را بیمار کرد؟

کرونا ، تشکل ها را بیمار کرد؟
  • 0
  • 3 آگوست
  • 0

کرونا ، تشکل ها را بیمار کرد؟

کرونا بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و علم تاثیر گذاشت و بسیاری از مناسبات، ساختارها و رویکردها را دچار بحران و چالش کرد؛ دانشگ