کانون اندیشه جوان

کودتا 28 مرداد

BBC در روند پیروزی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشت
  • 0
  • 23 آگوست
  • 0

BBC در روند پیروزی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشت

تشدید جنگ قدرت در ایران پروژه‌ای بود که بی بی سی در آن سالها رهبری می‌کرد و می توان گفت نقش بسزایی در روند پیروزی کودتای

تقریباً هیچ
  • 0
  • 17 آگوست
  • 0

تقریباً هیچ

ملتی که از گذشته خود درس نگیرد، محکوم به تکرار آن است مصدق با اعتماد به امریکایی ها ، کودتا علیه خودش را رقم زد.