کانون اندیشه جوان

گام دوم به سمت عدالت اقتصادی

گام دوم به سمت عدالت اقتصادی
  • 0
  • 23 فوریه
  • 0

گام دوم به سمت عدالت اقتصادی

معیشت و جنگ اقتصادی از بزرگترین چالش های امروز کشور ماست، در این زمینه جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش های دانشجویی نقش کل