کانون اندیشه جوان

گزارشی از یک سده نفوذ صهیونیسم در تاریخ ایران

گزارشی از یک سده نفوذ صهیونیسم در تاریخ ایران
  • 0
  • 7 می
  • 0

گزارشی از یک سده نفوذ صهیونیسم در تاریخ ایران

تقی‌پور ضمن اشاره به نقش صهیونیسم در قتل قائم مقام فراهانی و امیرکبیر، به میزان نفوذ فراماسون‌ها در دوره قاجار و پهلوی ت