کانون اندیشه جوان

گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان
  • 0
  • 18 سپتامبر
  • 0

گفتگوی زنده روایت میدانی از امروز افغانستان

این نشست یکشنبه 28 شهریور ماه ساعت 21 با حضور علیرضا کمیلی و محمد صمصامی در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@ برگزار