کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده سیاست شهر

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری
 • 0
 • 22 می
 • 0

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 5 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزی همدانی در نشستی مجازی تحت عنوا

نشست دوم : عدالت در سیاست‌گذاری شهری
 • 0
 • 22 می
 • 0

نشست دوم : عدالت در سیاست‌گذاری شهری

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 3 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر میثم مهدیار در نشستی مجازی تحت عنوان «عدالت

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری
 • 0
 • 22 می
 • 0

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه 2 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای محمدجواد استادی در نشستی مجازی تحت عنوان «حکمران

گفتگو های زنده سیاست شهر
 • 0
 • 22 می
 • 0

گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون چهار م