کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده سیاست طالبا

تشکیل «امارت اسلامی» ؛ حکومت مد نظر طالبان در افغانستان
  • 0
  • 24 جولای
  • 0

تشکیل «امارت اسلامی» ؛ حکومت مد نظر طالبان در افغانستان

قدرت گیری طالبان در افغانستان نباید با جنگ و خونریزی و نادیده گرفتن حقوق دیگر اقوام صورت بپذیرد بلکه این انتقال قدرت بای