کانون اندیشه جوان

درباره کانون اندیشه جوان

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با مختصات و ويژگی‌های جريان دين‌مدار مجدد، در دهه‌ی دوم انقلاب اسلامی، تشكيل شد. متأثر از حركت جاری و مؤثر اين جبهه بر مخاطبان جوان و دانش‌جو، ضرورت تأسيس کانون انديشه جوان احساس ‌شد. اكنون پس از سال‌ها فعاليت‌ مستمر و مداوم، كانون به مركزی تأثيرگذار در عرصه فكری دانش‌جويانِ انديشه‌ورز تبديل شده است.

مجوزهای کانون اندیشه جوان