کانون اندیشه جوان

همایش مجازی

جهان در دوران پساکرونا
  • 0
  • 18 می
  • 0

جهان در دوران پساکرونا

دومین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پسا کرونا» برگزار می‌شود.