کانون اندیشه جوان

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

16 نوامبر
نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

نشست دوم: مارکسیسم در روسیه

این نشست پنج‌شنبه 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور جهانگیر کرمی در صفحه این

16 نوامبر
نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس

نشست اول: خوانش‌ های گوناگون از نظریه‌ های مارکس

این نشست چهار‌شنبه 26 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فتوتیان در صفحه ا

16 نوامبر
نشست مجازی سایه های مارکس

نشست مجازی سایه های مارکس

این نشست چهارشنبه و پنج‌شنبه 26 و 27 آبان ماه ساعت 21 با حضور سلمان فت

7 نوامبر
نشست مجازی معاصرت فلسفه

نشست مجازی معاصرت فلسفه

این نشست دو‌شنبه 17 آبان ماه ساعت 21 با حضور احمدرضا یزدانی مقدم در صف

31 اکتبر
نشست سوم: بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران

نشست سوم: بررسی نظریه تطورات گفتمان‌های هویتی ایران

این نشست چهار‌شنبه 12 آبان ماه ساعت 21 با حضور محسن صبوریان تحت عنوان

31 اکتبر
نشست دوم: ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟

نشست دوم: ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟

این نشست سه‌شنبه 11 آبان ماه ساعت 21 با حضور سیدحسین شهرستانی تحت عنوا

31 اکتبر
نشست اول: بررسی نظریات درباره هویت ایرانی

نشست اول: بررسی نظریات درباره هویت ایرانی

این نشست دو‌شنبه 10 آبان ماه ساعت 21 با حضور سیدجواد میری تحت عنوان «ب

31 اکتبر
نشست مجازی هویت ایرانی

نشست مجازی هویت ایرانی

این نشست روزهای دوشنبه تا چهار‌شنبه تاریخ های 10 تا 12 آبان ماه ساعت 2

27 اکتبر
ثبت نام حلقه مطالعاتی «الهیات و نظریه اجتماعی» ترم دوم

ثبت نام حلقه مطالعاتی «الهیات و نظریه اجتماعی» ترم دوم

در ترم گذشته مروری بر نقدهای میلبنک به مبانی الهیاتی لیبرالیسم و پوزیت