کانون اندیشه جوان

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

  • 0
  • 16 ژوئن
  • 0

نشست چالش های مهارت آموزی در نظام آموزشی دانشگاه محور

پانزدهمین جلسه اندیشه ورزی فکرانه با مشارکت کانون اندیشه جوان برگزار می شود: درس گفتار: «نگاهی به چالش های مهارت آموزی د

  • 0
  • 16 ژوئن
  • 0

نشست چالش های مهارت آموزی در نظام آموزشی دانشگاه محور

با حضور دکتر سید مجید حسینی برگزار می شود.