کانون اندیشه جوان

اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی

محمد حسین رجبی دوانی
  • 0
  • 5 آگوست
  • 0

اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی

دکتر رجبی دوانی از اجرای عدالت و مساوات در حکومت علوی می گوید.