کانون اندیشه جوان

احزاب سیاسی

کرسی خدمت یا حیله قدرت
  • 0
  • 15 ژوئن
  • 0

کرسی خدمت یا حیله قدرت

با نزدیک شدن به انتخابات شاهد جهت گیری احزاب و گروه های سیاسی مختلف به برخی نامزدها هستیم. 🔸آیا تبعیت محض لازمه عضویت د

  • 0
  • 18 اکتبر
  • 0

نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی

فیلم کامل بیست و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی