کانون اندیشه جوان

اخلاق نیکوماخوس

چرا اخلاق نیکوماخوسی بخوانیم ؟
  • 0
  • 21 ژانویه
  • 0

چرا اخلاق نیکوماخوسی بخوانیم ؟

حلقه مطالعاتی «نسبت اخلاق و قانون در اندیشه ارسطو» با محوریت کتاب اخلاق نیکوماخوس درکانون اندیشه جوان با حضور دکتر محمد