کانون اندیشه جوان

ارتباط ایران و آمریکا

یک قرن ارتباط با آمریکا
  • 0
  • 16 مارس
  • 0

یک قرن ارتباط با آمریکا

رابطه ایران و آمریکا در یک قرن گذشته فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است ؛ درباره این ارتباط بیشتر بدانید.