کانون اندیشه جوان

اسلام منهای تحجر و التقاط

اسلام منهای تحجر و التقاط
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

اسلام منهای تحجر و التقاط

دغدغه اسلام ناب و نیفتادن در ورطه اسلام امریکایی از مسائل دانشجویان در پیگیری مبانی معرفتی بوده است، طرح اسلام ناب سعی