کانون اندیشه جوان

افسران تولید فکر !

افسران تولید فکر !
  • 0
  • 18 می
  • 0

افسران تولید فکر !

جامعه امروز برای تحول، بیش از هر چیز نیازمند تحول در فکر و اندیشه بیش از روش ها است؛ تشکل های دانشجویی افسران جوان این ح