کانون اندیشه جوان

اقتصاد بدون دانشگاه!

اقتصاد بدون دانشگاه!
  • 0
  • 16 آگوست
  • 0

اقتصاد بدون دانشگاه!

بسیاری از راه حل ها برای مشکلات اقتصادی به بن بست می رسد چرا که پشتوانه علمی ندارد، در واقع حل مشکلات اقتصادی بدون دانشگ