کانون اندیشه جوان

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه
  • 0
  • 4 آوریل
  • 0

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

فیلم کامل گفتگوی زنده نشست شاهنامه و اکنون ما با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی

گفتگو های زنده شاهنامه و اکنون ما
  • 0
  • 14 مارس
  • 0

گفتگو های زنده شاهنامه و اکنون ما

قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون دو موضوع «امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» و «امکان طرح اند