کانون اندیشه جوان

انجمن اسلامی خارج از کشور

تاریخچه انجمن اسلامی خارج از کشور
  • 0
  • 13 دسامبر
  • 0

تاریخچه انجمن اسلامی خارج از کشور

فیلم کامل گفتگوی زنده جلسه دوم از سلسله نشست های تاریخ نگاری تشکل های دانشجویی با محوریت انجمن اسلامی خارج از کشور