کانون اندیشه جوان

انقلاب عدالت

  • 0
  • 10 مارس
  • 0

گام دوم؛ انقلاب عدالت

فیلم کامل سیزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع گام دوم؛ انقلاب عدالت