کانون اندیشه جوان

بیکاری

متهم اصلی بیکاری دانشجویان
  • 0
  • 5 ژانویه
  • 0

متهم اصلی بیکاری دانشجویان

علت فاصله به وجود آمده میان دانشگاه و کار آفرینان چیست؟ آیا دانشگاه نتوانسته نیاز کار آفرینان را  آن طور که می بایست اجا