کانون اندیشه جوان

تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران
  • 0
  • 15 سپتامبر
  • 0

تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران

فیلم کامل گفتگوی زنده « تأثیر جریانات چپ گرا در ادبیات معاصر ایران» با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی