کانون اندیشه جوان

تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر عرصه انتخابات

تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر عرصه انتخابات
  • 0
  • 3 ژوئن
  • 0

تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر عرصه انتخابات

ایمانجانی ضمن اشاره به نقش اثرگذار رسانه در انتقال پیام و آگاهی‌بخشی تصریح کرد: شما برای اینکه بتوانی از این ابزار استفا