کانون اندیشه جوان

تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن

تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن

فیلم کامل نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید عل