کانون اندیشه جوان

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی
  • 0
  • 24 نوامبر
  • 0

تاریخچه و فراز و فرودهای جریان مطالبه گری در جنبش دانشجویی

فیلم کامل شصت و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی رنود (فعال سابق بسیج دانشجو