کانون اندیشه جوان

ترامپ

  • 5
  • 27 اکتبر
  • 0

بایدن ، فرشته نجات؟

راه حل بازگشت دوباره به برجام با بایدن است یا مقاومت در برابر آمریکا با ترامپ