کانون اندیشه جوان

تشکل‌های دانشجویی

  • 0
  • 4 دسامبر
  • 0

وضعیت تشکلهای دانشجویی دهه ۹۰ بررسی می شود

وضعیت تشکلهای دانشجویی دهه ۹۰ بررسی می شود یازدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای دانشجویی با عنوان «بررسی وضعیت تشکلهای دانش