کانون اندیشه جوان

تشکل ها و رژیم مطالعه!

تشکل ها و رژیم مطالعه!
  • 0
  • 28 سپتامبر
  • 0

تشکل ها و رژیم مطالعه!

سرانه مطالعه در کشور چنگی به دل نمی زند؛ کتاب و کتابخوانی برای تشکل ها به عنوان پیشگامان عرصه فرهنگ و تمدن سازی چقدر اول