کانون اندیشه جوان

تعاون کلید گمشده اقتصاد

تعاون کلید گمشده اقتصاد
  • 0
  • 11 می
  • 0

تعاون کلید گمشده اقتصاد

اقتصاد تعاونی راهکاری عملی برای خارج شدن از مشکلات فعلی و رشد و توسعه اقصادی است اما هنوز سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.این